مسابقه ملي شتابدهي كسب و كار هاي خلاق شهري (استارت آپ ويكند دانشگاه شيراز) به همت انجمن هاي علمي شهرسازي و مديريت دانشگاه شيراز و با حضور ۸۰ نفر از شركت كنندگان سراسر كشور در دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...