چهارمين سمينار تخصصي ''نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن '' توسط بخش آمار دانشگاه شيراز و با حضور حدود يكصدنفر از اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگران از دانشگاه ها و مراكز صنعتي سراسر كشور در دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...