فوروم مشترك ايران_ژاپن با تمركز بر مسائل معماري و شهرسازي دو كشور به مدت ۸ روز در دو شهر توكيو و گوتنباي كشور ژاپن برگزار شد. ادامه...