در آغازين روزهاي كاري سال ۱۳۹۷ ؛ جلسه ديد و بازديد نوروزي دانشگاهيان ، در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...