۶ نفر از دانش آموزان دبيرستان دانشگاه شيراز به عنوان برگزيدگان مرحله اول المپياد هاي علمي دانش آموزي انتخاب شدند.ادامه...