كارگاه آموزشي پژوهشي در زمينه شناخت عرفان ابن عربي و ابعاد گوناگون آن، توسط دكتر سعيد رحيميان، استاد دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز در دانشگاه اكسفورد برگزار شد. ادامه...