در آستانه ۲۹ اسفندماه، سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران، نشستي علمي با عنوان "فارس و نهضت ملي نفت ايران" در دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...