نشست علمي «خاورميانه پسا داعش»، با حضور جمعي از اساتيد و دانشجويان و به همت مركز مطالعات راهبردي خليج فارس و انجمن علمي بخش علوم سياسي ، در سالن آمفي تاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...