نشستي با حضور جمعي از اساتيد و نمايندگان دانشگاه ساينز مالزي(Universiti Sains Malaysia) و رئيس آكادمي آسيايي  مديريت (Asian Academy of Management) با رئيس دانشگاه شيراز و رئيس مركز همكاري هاي علمي و بين الملل اين دانشگاه برگزار شد. ادامه...