چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آمورش عالي كشور، تابستان سال ۹۷ با حضور بيش از ۵ هزار ورزشكار در ۱۱ رشته ورزشي در بخش دختران و ۱۳ رشته ورزشي در بخش پسران در دانشگاه شيراز برگزار مي شود. ادامه...