در مراسمي با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي؛ از آقاي محمدحسين امانت ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز و آقاي سينا جنگجو ، دانشجوي كارشناسي مهندسي شهرسازي دانشگاه شيراز به عنوان دانشجوي نمونه كشوري تقدير به عمل آمد. ادامه...