نشست خاورمیانه پساداعش | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
پوستر: