همايش ملي "بين‌المللي‌سازي آموزش عالي در ايران"، با حضور نمايندگاني از دانشگاه شيراز در دانشگاه علامه‌طباطبائي برگزار شد. ادامه...