در دومين نمايشگاه " دستاوردهاي اجرايي دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري در حوزه مديريت سبز" غرفه دانشگاه شيراز به عنوان غرفه برتر معرفي شد. ادامه...