مراسم افتتاحيه دوره دانش افزايي كوتاه مدت فارسي آموزان مجارستاني و روسيه اي و آغاز همكاري هاي مشترك دانشگاه شيراز و بنياد سعدي در تالار پرديس بين الملل دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...