اساتيد ، كارمندان و دانشجويان دانشگاه شيراز ، همگام با ساير گروه هاي مردم انقلابي ايران اسلامي، به طور گسترده و با شكوه‌ تر از هر سال در راهپيمايي يوم الله ۲۲ بهمن حضور يافتند ادامه...