انتخاب دكتر نادگران به عنوان رئيس دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست دكتر روحاني؛ دكتر حميد نادگران به عنوان رئيس دانشگاه شيراز انتخاب شد. ادامه...