دفتر خدمات مالکيت فکري و تجاري سازي فناوري مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز  با هدف حمايت از صاحبان نوآوري و فناوري با ايجاد بستري امن و بکارگيري متخصصان در حوزه تجاري سازي و تبادل تکنولوژي و همچنين ايجاد شبکه ارتباطي بين دفاتر تبادل تکنولوژي، اتاق هاي بازرگاني، شهرک هاي صنعتي، دانشگاه ها و ساير مراکز مرتبط نسبت به توسعه تجاري سازي نوآوري ها اقدام نموده است. 

در اين راستا کليه عزيزاني که نياز به ثبت مالکيت فکري، تجاري سازي  و تبادل اختراعات و محصولات نوآورانه خود دارند ميتوانند پس از عقد قراداد منع افشاي اطلاعات از خدمات و مشاوره هاي دفتر استفاده نمايند.

خدمات اين دفتر به شرح زير مي باشد:

الف) - ارائه خدمات و مشاور در حوزه مالکيت فکري از جمله: ثبت داخلي و خارجي اختراعات، طرح صنعتي، راز تجاري، علائم تجاري، علائم جغرافيايي، فرآيند ثبت PCT ، قرارداد هاي حقوقي همکاري مشترک و منع افشاي اطلاعات، پيگيري هاي حقوقي مالکيت فکري و ساير مشاوره هاي مرتبط با اين حوزه

ب) -  ارائه خدمات و مشاور در حوزه تجاري سازي نوآوري از جمله: پياده سازي مدلهاي تجاري سازي نوآوري، پياده سازي مدلهاي جذب سرمايه، پياده سازي ابزار مديريت توسعه کسب و کار نوپا، ايجاد و شبکه توسعه بازار محصولات نوآورانه و ساير فعاليت هاي مرتبط در اين خصوص.

ج) - ارائه خدمات و مشاور در حوزه تبادل فناوري : فروش و انتقال فناوري و نوآوري در داخل و خارج از کشور، ارزيابي سطح فناوري، رصد فناوري، تحليل پتنت ، توسعه ارتباطات و زيرساخت هاي مرتبط در داخل و خارج از کشور و ساير خدمات مرتبط.

نحوه ارتباط:

دفتر خدمات مالکيت فکري و تجاري سازي فناوري دانشگاه شيراز                         

ساختمان مديريت دانشگاه شيراز- برج نوآوري طبقه ششم - تلفن تماس۰۹۰۲۲۹۰۴۴۰۰

hdehghanpur@shirazu.ac.ir

https://t.me/IPICT