انتصابات جديد در دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

دكتر حميد نادگران، سرپرست جديد دانشگاه شيراز طي احكام جداگانه اي ادامه...