دكتر حميد نادگران، سرپرست جديد دانشگاه شيراز طي احكام جداگانه اي ادامه...