اطلاعیه ها

لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشکده آموزشهای الکترونیکی سال تحصیلی ۹۶:

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx