ینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶ در مرحله تکمیل ظرفیت

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx