مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز در نظر دارد نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی

"چگونه شرکت دانش بنیان راه اندازی کنیم؟"

ویژه اساتید محترم دانشگاه شیراز اقدام نماید.

از اساتید محترم که مایل به شرکت در کارگاه یادشده می باشند درخواست می گردد با شماره ذیل جهت نام نویسی هماهنگ فرمایند:

مرکز نوآوری و کارآفینی - معاونت پژوهشی 

آقای بهرامی (داخلی ۴۷۲۸) 

مهلت ثبت نام : ۱۰ بهمن ماه

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
پوستر: