اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان  مقطع دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت  سال تحصیلی ۹۶ 

باسمه تعالی

پذیرفته شدگان واحد پردیس بین الملل در مقطع دکتری

جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام ومدارک مورد نیاز به سایت آن واحد مراجعه نمایند.

( suid.shirazu.ac.ir ) 

لذا خواهشمند است از هر گونه تماس با دیگر واحدهای دانشگاه جدا خوداری نمایید.

 

                                                                                                      مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز