دكتر حميد نادگران، سرپرست جديد دانشگاه شيراز طي احكام جداگانه اي آقايان دكتر عليرضا افشاريفر، دكتر محمدحسين ستايش و دكتر سيد مجتبي زبرجد را به ترتيب به سمت هاي قائم مقام رئيس دانشگاه، سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه و سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه منصوب كرد. ادامه...