با توجه به ايجاد رديف اقدامات مديريت سبز در قانون بودجه ي سال ۱۳۹۶ و همچنين لايحه ي بودجه ي پيشنهادي سال ۱۳۹۷، از سال ١٣٩٥ يكي از اهداف اداره ي كل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، ايجاد يك مدل جامع ارزيابي و رتبه‌ بندي دانشگاه‌ ها بر اساس اقدامات اجرايي در حوزه ي مديريت سبز بوده است ادامه...