خانم دكتر محبوبه البرزي، مدير برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شيراز از افتخار آفريني انجمن‌هاي علمي اين دانشگاه در دهمين جشنواره ملي حركت خبر داد.ادامه...