صبح امروز ۲۳ آبان ، نمايشگاه چهل سال دستاورهاي تحول در علوم انساني ، در محل كتابخانه مركزي دانشگاه شيراز گشايش يافت. ادامه ...