در پي وقوع زلزله در غرب كشور و جان باختن تعدادي از هموطنان ، دكتر ابراهيم گشتاسبي راد، سرپرست دانشگاه شيراز پيام تسليتي به شرح زير صادر كرد: ادامه ...