كميته ي فني شركت ملي نفت و گاز اندونزي (Pertamina) از امكانات دانشگاه شيراز در حوزه ي ازدياد برداشت و بهبود توليد نفت بازديد كرد. ادامه...