اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان  مقطع کارشناسی ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت  سال تحصیلی ۹۶ 

باسمه تعالی

نظر به این که شروع به تحصیل دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت ، نیمسال دوم ۹۶ (بهمن ماه ) می باشد ، چگونگی ثبت نام ومدارک مورد نیاز تا آخر دی ماه از طریق سایت دانشگاه (shirazu.ac.ir) اطلاع رسانی خواهد شد.

پذیرفته شدگان واحد پردیس بین الملل به سایت آن واحد مراجعه نمایند.

( suid.shirazu.ac.ir ) 

پذیرفته شدگان دانشکده آموزش های الکترونیکی (مجازی) به سایت آن دانشکده مراجعه نمایند.

( vus.ir ) 

 

                         مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز