سمپوزيوم هاي بين المللي هوش مصنوعي و پردازش سيگنال (AISP) و علوم كامپيوتر و مهندسي نرم افزار (CSSE) به مدت ۳ روز در دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...