آيين گشايش دفتر انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي شعبه ي شيراز با حضور جمعي از استادان دانشگاه در بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...