اعطاي نخستين كرسي پژوهشي حافظ به دكتر كاووس حسن لي ،‌استاد دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

نخستين كرسي پژوهشي حافظ از سوي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور به دكتر كاووس حسن‌لي ، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز و مدير مركز حافظ‌ شناسي اعطا شد. ادامه...