معرفي مدير جديد امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

در مراسمي با حضور هيات رئيسه دانشگاه ، از زحمات ۳ و نيم ساله ي دكتر فرشاد فرشچي قدرداني شد و دكتر سيد فخرالدين افضلي به عنوان مدير جديد امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز معرفي گرديد. ادامه...