تجليل از دانشجويان نمونه كشوري دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

در نشستي با حضور سرپرست دانشگاه شيراز و اعضاي هيئت رئيسه، از آقاي رضا حق بخش ،‌دانشجوي نمونه كشوري و آقاي محمدحسين امانت ، دانشجوي نمونه دانشگاه شيراز تجليل شد. ادامه...