جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان جدیدالورود | دانشگاه شیراز