لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی و دکتری حرفه ای سال تحصیلی ۹۶:

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx