مقاله دكتر امين رضا ذوالقدر، استاد بخش شيمي دانشگاه شيراز در زمينه مكانيسم جديد درمان بيماري آلزايمر به عنوان مقاله برگزيده و طرح روي جلد مجله معتبر Journal of Chemical Information and Modeling كه انتخاب شد. ادامه...