رئيس پرديس بين الملل دانشگاه شيراز با اشاره به توسعه تحصيلات تكميلي گفت: با روند افزايشي پذيرش دانشجو در اين پرديس در سال هاي اخير روبه رو هستيم. ادامه...