پس از برگزاري موفقيت آميز سيزده دوره از كنفرانس بين‌المللي انجمن رمز ايران طي ۱۶ سال گذشته، چهاردهمين دوره اين كنفرانس ۱۵ تا ۱۶ شهريور ماه ۱۳۹۶ در دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز برگزار مي‌شود. ادامه...