اجلاسيه نهايي تعريف " نقد زيبايي شناسانه زبان محور از عرفان اسلامي " مردادماه جاري در تالار دكتر شهيدي دانشكده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه شيراز برگزار شد . ادامه...