اين سفر كه با برنامه ريزي روابط بين الملل دانشگاه شيراز و در ادامه همكاريهاي علمي دانشگاه شيراز با دانشگاه صنعتي درسدن آلمان صورت گرفت، ادامه...