خانم دكتر الهام حيدري، دانش آموخته مقطع دكتري مديريت آموزشي و استاديار دانشگاه شيراز موفق شد جايزه ي دكتر كاظمي آشتياني بنياد ملّي نخبگان را كسب كند. ادامه...