دكتر سيده زهره عظيمي فر، مدير روابط بين الملل دانشگاه شيراز خبر از پذيرفته شدن پروپوزال دانشگاه شيراز در پروژه Erasmus + با دانشگاه ماربورگ داد. اين پروژه به مدت دوسال با همكاري دانشگاه شيراز و ماربورگ از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ با اهداف زير برگزار خواهد شد. ادامه...