پانزدهمين آيين نكوداشت دانش آموختگان غيرايراني و دهمين جشنواره فرهنگ ملل با حضور مقامات كشوري و استاني و دانشجويان بيش از ۳۰ كشور خارجي به ميزباني دانشگاه تبريز برگزار شد. در اين آيين، دانشجويان غيرايراني دانشگاه شيراز حضور يافتند. ادامه...