پروفسور كارلو چروتي، معاون بين الملل دانشگاه ساپينزاي رم با دكتر گشتاسبي، سرپرست دانشگاه شيراز؛ دكتر صفوي، قائم مقام و معاون برنامه ريزي و توسعه ي دانشگاه؛ دكتر حبيب آگهي، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و دكتر عظيمي فر، مدير امور بين الملل دانشگاه شيراز و نيز دكتر عسگري، رئيس دانشگاه هنر شيراز در دفتر نمايندگي دانشگاه شيراز در تهران ديدار كرد. ادامه...