سمپوزیوم بین المللی انجمن کامپیوتر ایران، هوش مصنوعی و پردازش سیگنال، علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار | دانشگاه شیراز

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
پوستر: