پنجمین کنفرانس بين المللي کنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۰۸-۳۰
پوستر: