درخواست پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۳۹۵ و استاد نمونه دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۶ از رئیس جمهور محبوب جناب آقای دکتر حسن روحانی. ادامه...