ترجمه انگليسي كتاب مباني عرفان نظري اثر حجت الاسلام دكتر سعيد رحيميان ، استاد فلسفۀ اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي و رئيس مركز پژوهش هاي فرهنگ اسلامي دانشگاه شيراز منتشر شد. ادامه...